Biologi Kedokteran

Pakar : dr. Alida Widiawaty, M.Biomed, SpKK
dr. Rina Amtarina, M.Sc, SpKJ
dr. Arfianti, M.Biomed, M.Sc, PhD
dr. Normalina Sandora, MCE, PhD
Rahmat Azhari Kemal, M.Si
Laboran :
Email :